-

-تمایل به جانمایی در فضای VIP را دارم

قابل ذکراست فاکتور رسمی یک ماه بعد از برگزاری نمایشگاه ارسال می گردد.

حقیقیحقوقی
کود، سم ،بذراحداث و تجهیز گلخانهگیاهان داروییقارچادوات و تجهیزات باغبانینشاء، پیاز و نهالمشاوره یا آزمایشگاه کشت بافتسایراسپانسر نمایشگاهیبرگزاری سمینارهای تخصصیدرج آگهی در کتاب نمایشگاهتبلیغات محیطیساخت تیزر تبلیغاتی


(مطالعه قوانین مندرج در وب سایت نمایشگاه )