-

  -  تمایل به جانمایی در فضای VIP را دارم

  قابل ذکراست فاکتور رسمی یک ماه بعد از برگزاری نمایشگاه ارسال می گردد.

  حقیقیحقوقی
  ماشین آلات کشاورزیماشین آلات باغبانیتجهیزاتادواتلوازم یدکی و مصرفیپهپادانجمنسامانسایر  اسپانسر نمایشگاهیبرگزاری سمینارهای تخصصیدرج آگهی در کتاب نمایشگاهتبلیغات محیطیساخت تیزر تبلیغاتی


  (مطالعه قوانین مندرج در وب سایت نمایشگاه )