گزارش تصویری نمایشگاه کشاورزی و نهاده ها سال 98

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی اتماک-آی فارم شهریور 1398

مجموعه زیرمنتخبی ازتصاویرنمایشگاه میباشد:

« 1 از 2 »