گزارش تصویری 97-پارت اول

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی اتماک-آی فارم شهریور 1397

مجموعه زیرمنتخبی ازتصاویرنمایشگاه میباشد: